All posts for the month July, 2011

تأثیر فرهنگ در آموزش زنان در جوامع سکولار و مذهبی

تقدیم به همه کسانی که ترجمه فارسی کتابم را از زبان انگلیسی به فارسی خواسته بودند مقدمه: این پروژه تحقیقی در مورد تأثیر فرهنگ، بر یادگیری و آموزش زنان ایرانی در دو جامعه مختلف مذهبی ( ایران) و جامعه سکولار ( انگلستان) متمرکزمیباشد. جامعه سکولار یعنی جامعه ای که نهادمذهب از نهاد حکومت جداست( و […]